Jotkin vaikeat ja haastavat potilaiden käyttäytymistavat liittyvät epäselvyyteen siitä, miten heidän odotetaan käyttäytyvän tai eri työntekijöiden erilaiseen linjaan siitä miten heidän tulisi käyttäytyä. Tämä epäselvyys tai selkeyden puute on ongelmallista potilaiden keskuudessa:

  • jotka eivät kykene ajattelemaan selkeästi
  • joiden keskittymistä heikentää psykoottisuus ja päähänpinttymät
  • joilla on keskittymisvaikeuksia
  • joilla on vaikeuksia ymmärtää muiden sanallista kommunikointia sekä kehonkieltä
  • jotka ovat äärimmäisten tunteiden vallassa ja tämä mielentila vaikuttaa heidän tulkintoihinsa ja havaintokykyynsä
  • joilla on vääristynyt kuva maailmasta ja muista ihmisistä, varsinkin auktoriteeteista, johon vaikuttaa mahdollisesti aiemmat kokemukset ja kasvatus

Nämä kokemukset toimivat molempiin suuntiin. Aivan kuten henkilökunnalla on odotuksia potilaita kohtaan, on myös potilailla henkilökuntaa kohtaa. Näiden suhteiden selkeyttäminen auttaa henkilökuntaa toimimaan johdonmukaisesti ja auttaa potilaita ymmärtämään sekä heidän omia että henkilökunnan velvollisuuksia. Näin kommunikaatio henkilökunnan ja potilaiden välillä helpottuu, sosiaalinen ympäristö auttaa potilaita ajattelemaan selkeämmin ja he kokevat vähemmän ärtymystä ja turhautumista. Alempi stressi- ja ahdistustaso auttavat vähentämään oireita ja nopeuttavat kuntoutumista.

Usein potilaat kokevat säännöt holhoavina ja epämiellyttävinä. On siis parempi puhua odotuksista, suuntaviivoista tai normeista.

 

Can also watch on youtube 40x40

Askel 1 Keskustelkaa osastokokouksessa yhteisten odotusten sisällöstä, jonka voi ladata alla olevasta linkistä. Päättäkää asioista jotka voidaan toteuttaa sellaisenaan, mitä pitäisi lisätä sekä mitä pitäisi muuttaa ja miten. Tässä vaiheessa henkilökunnan tulisi myös pohtia ovatko jotkin kohdat itsestäänselvyyksiä tai liian yksityiskohtaisia – esimerkiksi onko tarpeen mainita kuumien juomien saatavuudesta tai keille kaikille ne ovat saatavilla jne. Kysykää itseltänne ”keitä me olemme näitä asioita kieltämään?”

Askel 2 Pitäkää yhteisökokous potilaiden ja henkilökunnan kesken. Kierrättäkää ehdotuslistaa ja päättäkää potilaiden paikalla ollessa mitkä asiat pitää sisällyttää sekä henkilökunnan että potilaiden yhteisiin odotuksiin ja mitkä niistä ovat kaikista tärkeimpiä. Valmistautukaa jakamaan näiden odotusten todelliset syyt potilaiden kanssa. Valmistautukaa tunnistamaan mitkä vaativat johdon hyväksynnän ja valmistautukaa selittämään potilaille miten he voivat itse asiaan vaikuttaa joko kysymällä tai vaatimalla muutosta. Kokouksen lopuksi hyväksykää lopullinen lista ja sen sisältö. Valitkaa minkälaisena lista laitetaan osastolle esille. Alla on ladattavia malleja joita voi hyödyntää joko suoraan tai muokattuna.

Askel 3 Kirjoittakaa lista hyväksytyistä yhteisistä odotuksista. Voitte suunnitella kokonaan uuden ulkoasun (suosittelemme powerpointia) tai voitte poistaa valmiista malleista sisällön ja korvata se teidän osaston potilaiden ja henkilökunnan kesken päätetyllä sisällöllä.

Askel 4 Tehkää yhteisistä odotuksista oman näköisenne laminoitu juliste osaston seinälle. Laittakaa se esille jonnekin yleiselle ja näkyvälle paikalle josta sekä henkilökunta että potilaat voivat lukea sen. Joillakin osastoilla julisteita on useampi. Pienempiä kopioita voidaan tulostaa myös potilashuoneisiin tai antaa sisään kirjauksen yhteydessä.

Askel 5 Tehkää julisteesta osa sisään kirjausta. Käykää julistetta läpi uusien potilaiden kanssa tarvittaessa useita kertoja viikossa varmistaaksenne että he ymmärtävät sen sisällön.

Askel 6 Viitatkaa näihin odotuksiin kun pyydätte potilasta välttämään tietynlaista käyttäytymistä tai kun pyydätte heitä tekemään jotain.

Askel 7 Rohkaiskaa potilaita viittaamaan näihin odotuksiin jos henkilökunta laistaa niistä.

Alla olevien lomakkeiden lisäksi teillä pitää olla paikka jossa tulostaa julisteet. Miettikää myös miten organisaatiossanne julisteet hankitaan ja kuka ne maksaa. Vaihtoehtoisesti kysykään miten organisaatio voi korvata julisteista aiheutuneet kustannukset teille jos olette ne itse hankkineet. Selvittäkää nämä asiat ennen kuin aloitatte toteutuksen. Viivästykset voivat heikentää intervention innostusta.

Sinun tulee lukea kuvaus selkeät yhteiset odotukset -interventiosta ja perehtyä esimerkkeihin ennen kuin aloitat intervention toteuttamisen.

pdf Kuvaus yhteiset odotukset interventiosta

doc Esimerkki 1

doc Esimerkki 2

doc Esimerkki 3

Heräsikö kysymyksiä? Haluaisitko jakaa kokemuksia tämän intervention käytöstä? Olisiko uusia ideoita tai parannusehdotuksia? Liity mukaan keskusteluun Facebookin Safewards –ryhmässä.