Grundläggande

Förfallen

Nedan presenteras den grundläggande Safewardsmodellen. Den sammanfattar de faktorer som påverkar konflikt, begränsande åtgärder inklusive tvångsåtgärder på en avdelning. Det är även en förklaring till varför vissa avdelningar kan ha tio gånger mer konflikter och tvångsåtgärder än andra avdelningar även om de är på samma sjukhus och har samma typ av patienter. När vi talar om konflikt så syftar vi på alla patientbeteenden som hotar patientens eller andras säkerhet. Det kan vara våld, suicid, självskada, avvikning med mera. Detta syftar på de åtgärder som personalen använder för att mildra eller förhindra negativa följder. Exempel kan bland annat vara vidbehovs-medicinering, övervakning eller avskiljning. Modellen visar att det finns olika faktorer som kan ge upphov till specifika risksituationer som kan utlösa konflikter. Modellen visar även att begränsande åtgärder är i ett ömsesidigt förhållande med konflikten. Modellen visar även att begränsande åtgärder kan skapa konflikter ibland snarare än att förebygga dem. Slutligen så visar modellen att personalen kan påverka förekomsten av konflikter, begränsande åtgärder och tvångsåtgärder på den avdelning där de arbetar. Detta kan ske på varje nivå. Det kan ske genom att minska eller ta bort faktorer. Det kan vara genom att hindra att risksituationer uppstår. Det kan ske genom att ta bort kopplingen mellan risksituationer och konflikten. Det innebär att även om det uppstår risksituationer så kommer det inte att leda till konflikt. Det kan vara när personalen gör en avvägning och låter bli att använda begränsande åtgärder när det skulle motverka grundsyftet. Det är även att se till att begränsande åtgärder inte leder till fortsatt konflikt.

 Grundläggande MODEL

Figur 1: Safewards grundläggande modell

Det som inte syns i den förenklade modellen är att faktorer som kan skapa konflikt kommer från sex områden. Varje område har olika risksituationer vilket gör att personalen måste ha anpassade sätt att möta dem. Målet är att öka säkerheten och minska begränsande åtgärder och tvångsåtgärder.

Tabellen ger en översikt:

Riskområde

Risksituation

Prevention

Personalgrupp eller organisation

Regler

Rutiner

Effektivitet

Rent och snyggt

Etik

Vanor och handlingsmönster

Nekade önskemål

Krav från personalen

Begränsande åtgärder

Svåra besked

Blir förbisedd

Personalens oro och frustration

Moraliska åtaganden

Psykologisk förståelse

Lagarbete och långsiktighet

Yrkesskicklighet

Uppskattning av individen

Riskområde

Risksituation

Prevention

Fysisk miljö

Låsta dörrar

Standard

Möjlighet att vara ensam

Patientrum

Psykiatrisk intensivvård

Lugnt, avslappnat, lugna rummet

Svåröverskådliga miljöer

Dolda ytor

Avskilda platser

Inkännande och frågvis personal

Rutiner för tillsyn

Riskområde

Risksituation

Prevention

Utanför vårdinrättningen

Besökare

Närstående och familj

Möjliga dåliga händelser

Hjälpberoende och institutionalisering

Behov och boende

Svåra besked

Problem i hemmet

Förlust av boende eller relation

Osämja

Närståendeengagemang

Familjestöd / terapi

Aktivt patientstöd

Riskområden

Risksituation

Prevention

Patientgrupp eller patientinteraktion

Affektsmitta

Osämja

Gruppsamlingar, trängsel, aktiviteter

Köande, väntande, oväsen

Personal/patienter omsättning/byte

Mobbning, stölder, skadegörelse

Förklaringar och information

Förebilder

Patientutbildning

Borttagna möjligheter

Närvaro och närvaro+

Riskområde

Risksituation

Prevention

Patientfaktorer

Symptom

Demografi

Paranoia

Personlighetssyndrom

Retbarhet

Bristande impulskontroll

Utsatt för övergrepp

Man

Alkohol och droger

Depression

Bristande insikt

Vanföreställningar

Hallucinationer

Ung

Försämrat mående

Självkontroll, identitet

Akut, gravt

Medicinering

Terapi

Aktiv omvårdnad

Riskområde

Risksituation

Prevention

Lagar, regler och rutiner

Lagstiftning

Nationella riktlinjer

Klagomålshantering

Överklagande

Åtal

Sjukhusrutiner

Tvångsvård

Avslagen överklagan

Avfärdat klagomål

Tvångsbehandling

Rättssäkerhet

Respekt för patientens rättigheter

Information

Stöd för att överklaga

Legitimitet

Tabellen ovan ger en sammanställning över många delar och olika faktorer som kan leda till både konflikter och begränsande åtgärder. Ett exempel kan vara en regel om att en patient inte får ha vassa föremål när de är på avdelningen. Det kan leda till att patienten ber om ett vasst föremål och att personalen säger nej. Om patienterna får olika svar av olika personal så ökar riskerna. Om patienten inte känner sig respekterad av personalen i den här typen av situationer så kan det leda till verbala utbrott eller värre. När det gäller avdelningens arbetssätt så har personalen en viss möjlighet att kontrollera faktorer. Det ger en möjlighet att påverka när risksituationer uppstår och om dessa utvecklas till negativa händelser. Det är inte lika lätt för personalen att påverka den fysiska miljön. Däremot kan personalen påverka hur vården bedrivs. Personalen kan även bestämma på vilket sätt tillsyn av patienterna sker. Det kan vara så att personalen inte kan påverka vad som sker utanför sjukhuset med patientens nätverk av vänner och familj. Personalen kan försöka ta reda på vilka faktorer som kan påverka patienten negativt. Om personalen känner till dessa faktorer och även vet vilka spänningar och krav på patienten som finns så ger det personalen en chans att kunna agera snabbt vid överhängande eller akuta situationer. På samma sätt kan personalen hjälpa till att skapa och bygga upp hur patienterna bemöter varandra. Personalen har flera sätt att uppmuntra positivt och icke dömande bemötande. Personalen kan inte styra patientens symptom eller innehållet i patientens vanföreställningar. Personalen kan däremot ge god  vård på ett stöttande sätt i en miljö med lite stress vilket underlättar återhämtning. När den psykiatriska behandlingen är verksam så kommer konflikterna att minska. Till sist: även om lagstiftningen inte går att ändra så kommer personalens sätt att tillämpa lagen och övrig maktutövning att ha en stor påverkan på konfliktnivåer.

Det syns tydligt i modellen att det inte räcker med enstaka små åtgärder för att lösa alla problem och för att ta bort alla konflikter, begränsande åtgärder inklusive tvångsåtgärder. Det behövs många olika åtgärder. Vissa faktorer kommer ändå att finnas kvar som till exempel psykisk ohälsa, lagstiftning med mera. Personalen har stor makt och stort inflytande över konflikter och begränsande åtgärder genom sin hantering av dessa och genom hantering av andra faktorer som kan skapa konflikter.